REGULAMIN E-SPRZEDAŻY BILETÓW

REGULAMIN E-SPRZEDAŻY BILETÓW NA GALĘ STAND-UP POLSKA 2016

 

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej http://restauracjainspiracje.pl
Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

 • § 1.

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne usług sprzedaży drogą elektroniczną, tj. sprzedaży biletów za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: http://restauracjainspiracje.pl/kategoria-produktu/gala-stand-up-polska/
 3. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów na Wydarzenie pod nazwą Gala Stand-UP Polska i kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu w charakterze jego słuchacza/uczestnika.
 • § 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów na Galę Stand-UP Polska za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.
 2. Sprzedający/Organizator – deGastronomia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 8, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000311303, NIP 1080016907, udostępniający Serwis.
 3. Serwis – usługa sprzedaży biletów za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: http://restauracjainspiracje.pl/kategoria-produktu/gala-stand-up-polska/.
 4. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów na Galę Stand-Up Polska za pośrednictwem Serwisu.
 5. Gala Stand-Up Polska– event rozrywkowy, który odbędzie się 2.09.2016 w obiekcie wystawienniczo-usługowo-handlowym domEXPO, ul. Kępska 8, 45-129 Opole.
 6. Bilet – uprawnia do udziału w Gali Stand-Up Polska, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę potwierdzenia płatności, które przekazywany jest Kupującemu w formie email po dokonaniu transakcji.
 7. Cena Biletu– cena biletu zakupionego przez Kupującego na Galę Stand-Up Polska, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 8. Operator Płatności – Dotpay S.A., za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów na Galę Stand-Up Polska dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.
 • § 3

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Galę Stand-Up Polska, dokonywania zwrotu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji Kupujących z Organizatorem zawarte są na stronie internetowej Gali Stand-Up Polska, na której kupowany jest Bilet.
 • § 4

Bilet

 1. Bilet, stanowiący przedmiot zakupu w ramach zawartej umowy sprzedaży drogą elektroniczną, obejmuje uczestnictwo w imprezie Gala Stand-Up Polska,
 2. Zakres świadczeń Organizatora wobec Kupującego, regulowany jest rodzajem kupionego biletu. Ewentualna nieobecność któregokolwiek z występujących może wynikać z niezależnych od Organizatora planów mówcy za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy mają do wyboru dwa typy biletów:
 1. STANDARD
 2. VIP
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie sprzedaży cen biletów, które mogą nastąpić bez podania przyczyn przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający przewidział w ramach organizowanej Sprzedaży biletów drogą elektroniczną, kupony rabatowe dla wybranych osób.
 3. Rabaty i promocje nie sumują się, a wszelkie formy promocji są limitowane.
 • § 5

Zasady zakupu biletu w Serwisie

 1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać najpóźniej do 1 września 2016 lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 2. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 3. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Serwisu.
 4. Kupujący ma możliwość wyboru Biletu w dwóch wariantach: VIP oraz Standard
 5. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
 6. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Organizatora od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. Organizator zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 7. Organizator niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie płatności co stanowi bilet wstępu.
 8. Kupujący na życzenie może otrzymać fakturę za zakupione bilety. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie rachunku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Operatora Płatności.
 • § 6

CENA

 1. Kupno Biletu na Galę Stand-Up Polska za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Całkowita Cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić nazywana jest Ceną Łączną.
 • § 7

Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet jest indywidualnym potwierdzeniem zapłaty oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim.
 2. Bezpośrednio przy wejściu na Galę Stand-Up Polska należy okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub owym mailem w wersji elektronicznej, lub w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach podanych powyżej Kupujący zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska podanymi w przebiegu transakcji.
 3. Przed wejściem na Galę Stand-Up Polska potwierdzenie zostanie wymienione na bilet wstępu.
 4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Gali Stand-Up Polska, na który został zakupiony bilet.
 5. Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 4 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na Galę Stand-Up Polska.
 • § 8

Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny Łącznej uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się Gali Stand-Up Polska.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Zwrot dokonywany jest w formie elektronicznej na rachunek z którego odbyła się płatność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Kupującego w związku z planowanym wydarzeniem Gali Stand Up Polska, jego zmianami, odwołaniem lub organizacją, a spowodowanych przyczynami nie leżącymi i niezależnymi od działań Organizatora mających na celu profesjonalne przygotowanie wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian miejsca oraz programu Gali Stand Up Polska, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zmiana taka, nie będzie podstawą do zwrotu biletu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej listy nazwisk i obecności występujących podczas Gali Stand-Up Polska. Zmiana taka, nie będzie podstawą do zwrotu biletu.
 7. Bilety zakupione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 9. Wydarzenie Gala Stand-Up Polska zaczyna się punktualnie, dlatego Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, uczestnik zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 • § 9

Zasady reklamacji

Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – www.dotpay.pl

 • § 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (dane w §2 Regulaminu).
 2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Organizatora w celach realizacji zamówienia, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.
 3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • § 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej http://restauracjainspiracje.pl/regulamin-zakupu-biletow/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O planowanej zmianie organizator poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.